ALGEMENE VOORWAARDEN DE KONING

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR BRABANT ONDER NUMMER 17208355

 

 

Artikel 1. ALGEMEEN 

1. Deze voorwaarden van De Koning zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en diensten waaronder zaalverhuur. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.dekoninghelmond.nl, worden bij iedere offerte meegezonden en worden op verzoek gratis toegezonden; 
2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen De Koning en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van De Koning;

4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door De Koning niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door De Koning is bevestigd;

5. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan De Koning ter kennis heeft gebracht en De Koning alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;

6. De gedrag - en beroepsregels van De Koning maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren; 

 

Artikel 2. AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 28 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat De Koning de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat De Koning er vanuit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

2. Aanbiedingen/offertes kunnen schriftelijk (of langs elektronische weg) worden aanvaard. De Koning is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan;

3. Een optie op een datum heeft geldigheidsduur van 2 weken waarin de datum in een reservering kan worden omgezet. Indien een wederpartij na het verstrijken van de optietermijn niet aan De Koning heeft medegedeeld de optie in een reservering (lees: huurovereenkomst) om te willen zetten, heeft De Koning geen enkele verplichting meer de geopteerde datum of data voor de optienemer te reserveren;
4. In prijsbladen, offertes en andere documenten vermelde prijzen, afspraken e.d. zijn uitsluitend informatief en binden De Koning niet. 

 

 

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

1. Een huurovereenkomst c.q. reserveringsovereenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat De Koning de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan de inkoop van de materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt alsdan bepaald door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden;

2. Een arrangement loopt voor een tijdsduur van 5 uren en is gebaseerd op minimaal aantal personen wat per arrangement is weergegeven. Bij een kleiner aantal wordt een toeslag van 10 % of meer in rekening gebracht;
3. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door De Koning bevestigd worden; 

4. Bij arrangementen waarbij de consumpties zijn afgekocht, zijn de exclusieve likeuren (zoals Franse cognac, Grand Marnier, e.d.) uitgesloten;

 

Artikel 4. PRIJZEN 

1. De Koning behoudt zich het recht voor om vooraf bij reservering een aanbetaling van wederpartij te verlangen van maximaal 75% van de huurwaarde, met een minimum van 

€ 25,00 exclusief BTW. De aanbetaling dient binnen 5 werkdagen hetzij contant te worden voldaan, dan wel op een aangegeven bankrekening. Pas na (tijdige) ontvangst van de aanbetaling wordt de reserveringsovereenkomst definitief. Bij niet tijdige aanbetaling is De Koning gerechtigd de reservering te laten vervallen, zonder dat deze aansprakelijk is voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade voor wederpartij;

2. Alle prijsopgaven en de prijzen die De Koning in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is De Koning gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

 

 

 

 

Artikel 5. BETALING

1. Betaling dient binnen 1 dag na datum te geschieden, contant of per telebankieren. Indien er sprake is van een factuur dient de betaling binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden;

2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is De Koning alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1 % per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
4. Binnenkomende betalingen strekken in mindering op de oudste openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, ongeacht een andere verklaring van de wederpartij;

5. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW;

6. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag;

 

Artikel 6. ANNULERING

1. De wederpartij kan gebruik maken van de mogelijkheid om de reservering te annuleren. Annulering dient te allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden. Indien de wederpartij tot annulering overgaat, is wederpartij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd;

2. In geval van annulering tot uiterlijk 28 dagen voor de datum van het arrangement zijn alle door De Koning ter zake van de reservering gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 25% van het overeengekomen arrangement, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door De Koning ten gevolge van de annulering geleden schade. Indien de annulering geschiedt tot 7 dagen voor aanvang van het arrangement is 50% van het overeengekomen arrangement exclusief het drankaandeel verschuldigd. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van het arrangement is 100% van het overeengekomen arrangement exclusief het drankaandeel verschuldigd;

3. In geval van niet verschijnen van genodigden, behoudt De Koning het recht om het bereidingsaandeel van het arrangement te berekenen voor het aantal personen conform overeenkomst;

 

Artikel 7. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. De Koning zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed 

vakmanschap uitvoeren;

2. De Koning is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij De Koning;

3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Koning aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig althans uiterlijk 7 dagen voor het arrangement, aan De Koning worden verstrekt;

4. De wederpartij dient voor eigen rekening en risico te beschikken – mits van toepassing en bij afwijkende arrangementen - over vergunningen en/of ontheffingen en verzekeringen tegen schade en diefstal;

5. De wederpartij is verplicht zich de zaal in een ordelijke staat en op het overeengekomen tijdstip te verlaten. De Koning behoudt zich het recht voor om de wederpartij extra reinigingskosten in rekening te brengen;

 

Artikel 8. DEUGDELIJKHEID EN VEILIGHEID

1. De Koning garandeert dat de zalen geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zalen vrij van gebreken zijn;

2. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, staat De Koning in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde diensten en producten;

3. Indien het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, dient wederpartij De Koning hiervan direct in kennis te stellen;

 

Artikel 9. RECLAME

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan De Koning. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Koning in staat is adequaat te reageren. De Koning zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;

2. Indien een klacht gegrond is, zal De Koning te hare keuze respectievelijk een prijsreductie verlenen op het arrangement of een toekomstig arrangement;

3. Reclame is niet mogelijk indien: 

- schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van De Koning; 

- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens De Koning (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

4. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
5. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;

 

 

 Artikel 10. KEURING

Wederpartij wordt in de gelegenheid gesteld de zaal voor aanvang van het arrangement te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de zaal van De Koning in goede staat heeft ontvangen en zal de wederpartij aansprakelijk zijn voor beschadigingen en/of defecten die aan het einde van het arrangement worden geconstateerd. Bij beschadigingen of defect zal de vervangingswaarde in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
1. De Koning is bevoegd de overeenkomst al dan niet voor aanvang van het arrangement met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; 

- wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;

- faillissement van wederpartij wordt aangevraagd of het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

- een onderhands akkoord wordt aangeboden;

- op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van De Koning passende zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID

1. De Koning is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;

2. De Koning aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

3. De aansprakelijkheid van De Koning voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van De Koning in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

4. Wederpartij dient De Koning altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Koning aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan De Koning toegerekend kunnen worden;

- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden; 

6. De Koning is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

7. De wederpartij vrijwaart De Koning tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen;

 

Artikel 13. OVERMACHT

1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van De Koning, al dan niet ten tijde van het aangaan van de (huur)overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van De Koning kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door De Koning ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.;

2. Overmacht geeft De Koning het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;

 

Artikel 14. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

1. De Koning ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij; 

2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;

3. De Koning verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die De Koning wettelijk verplicht is te bewaren. De Koning is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

4. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door De Koning wordt gebruikt, is een juridische beschermde databank. De Koning is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;

- het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;

- het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van De Koning. De Koning mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

5. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit persoonsgegevens;

Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID 

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

 

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

1. De vestigingsplaats van De Koning is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens De Koning moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Koning is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en De Koning gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

4. Deze algemene voorwaarden zijn in juli 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.